Home

 

VEDTÆGTER

for

LANDSFORENINGEN

 KOMITEEN MOD DYREFORSØG – DYRENES RET

Navn

§ 1.

Landsforeningens navn er Komiteen mod Dyreforsøg – Dyrenes Ret.
Navnene Komiteen mod Dyreforsøg og Dyrenes Ret kan anvendes hver for sig eller i forening på foreningens tryksager o.l.

Formål

§ 2.

Landsforeningens formål er at arbejde for:
- at udbrede kendskabet til dyreret og dyrs tarv 
- at afskaffe alle lidelsesvoldende dyreforsøg
- at hjælpe mishandlede dyr og dyr, hvis eksistens er truet.

 

Medlemskab

§ 3.

Enhver fysisk eller juridisk person, der kan tilslutte sig formålet, kan optages som medlem, efter bestyrelsens godkendelse.
 

Ledelse

§4.

Landsforeningen ledes af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. Generalforsamlingen vælger formanden, men bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og vælger en næstformand, en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen kræver det.
Formand og to menige medlemmer vælges for en 3-årig periode. De øvrige bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.   
Formanden er tegningsberettiget for foreningen.
 

§ 5.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelses-medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende, men det tilstræbes stedse, at beslutninger træffes i enighed.
 

§ 6.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, lokalafdelinger eller lignende, der arbejder under ansvar over for bestyrelsen. Enhver større aktivitet skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen eller i presserende tilfælde af dennes formand. Formanden underretter bestyrelsen herom snarest muligt.
Bestyrelsen kan udarbejde retningslinier eller vedtægter for lokalforeninger. Bestyrelsen kan indgå i samarbejde med andre dyrerets- og dyreværns-organisationer i ind- eller udland. Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.
Såfremt et medlem modarbejder landsforeningens formål eller på anden måde misligholder sine forpligtelser over for landsforeningen, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere det pågældende medlem.
 

Generalforsamling

§ 7.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, hvis mindst 50 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det.
Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendt-gørelse enten i landsforeningens blad, på foreningens hjemmeside, i dagspressen eller i en udsendt meddelelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
 

§ 8.

Generalforsamlingen er i alle landsforeningens anliggender den højeste myndighed inden for de af lovene fastsatte grænser.
 

§ 9.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
Den ordinære generalforsamling skal have mindst følgende dagsorden:
1. Formandens beretning.
2. Vedtagelse af regnskab.
3. Valg af formand.
4. Valg af øvrig bestyrelse
5. Valg af revisor.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Regnskabet skal være tilgængeligt for medlemmerne på foreningens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
Indkomne forslag, forslag til ny formand og nye bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Afstemningen sker skriftligt, hvis blot ét tilstedeværende medlem ønsker det. For at kunne afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse, og hvert medlem herunder en juridisk person, har én stemme. Ved afstemning gælder almindelig stemmeflerhed med de undtagelser, der er nævnt i vedtægterne.
 

Vedtægtsændringer

§ 10.

Til ændring af landsforeningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
 

Opløsning

§ 11.

Til landsforeningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Hæftelse

§ 12.

Landsforeningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
 

Revision

§ 13.

Landsforeningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer eller af en af generalforsamlingen valgt registreret revisor eller statsautoriseret revisor.

 

Ophør

§ 14.

Ved landsforeningens ophør overgår en eventuel formue til en anden dyrerets- eller dyreværnsforening, der kan efterleve landsforeningens formåls-paragraf.
   

Home